drs.
J.M.
Jorgen
Schram
onderzoeker/opleidingsmanager
070 3024922
Jorgen Schram

drs. Jorgen Schram is sinds 2014 als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Binnen de NSOB Denktank werkt hij aan uiteenlopende onderzoeken binnen het openbaar bestuur. Veel van deze onderzoeken richten zich op thema’s rond toezicht en publieke verantwoording, netwerken en sturing, georganiseerde ondermijnende criminaliteit, politiek en strategie.

Vanuit zijn functie als opleidingsmanager is Jorgen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van diverse leerateliers (o.b.v. open inschrijving), thematische leertrajecten en incompany trajecten. Deze opleidingen concentreren zich veelal rond governance en toezicht, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en strategisch adviseren. Zo coördineert hij het leeratelier Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit (PBS) en diverse incompany trajecten en is hij betrokken bij meerjarige opleidings- en onderzoekstrajecten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Jorgen studeerde eerder Bestuurskunde ‘Publiek Management’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicatie portfolio

Expliciete politiek

Politiek en netwerksturing in de provincie Zeeland
In dit essay betogen de auteurs dat de volgende stap in het werken met netwerksturing de normalisering is van de politiek in netwerksturing. Dat betekent het zo inrichten van werkprocessen, procedures en afspraken dat het primaat van de politiek ook bij netwerksturing geborgd is. Dat vereist inzet op drie samenhangende elementen: explicitering, institutionalisering en reflectie.
Thema's
Politiek en bestuur

Gemeenteraden Positioneren

Van professionaliseren naar politiseren
In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren een kwestie is van het balanceren van de strijd om het verschil (divergentie) en het vinden van gezamenlijkheid als hoogste bestuursorgaan door zelfbegrenzing (convergentie). Over en hoe een gemeenteraad dit balanceren vormgeeft en hoe de
Thema's
Politiek en bestuur

Vernieuwing van de verantwoording

Hoe digitalisering en dataficering bijdragen aan innovatieve publieke verantwoording bij de provincie Zuid-Holland
In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.
Thema's
Toezicht en naleving

Een blik van buiten

Hoe burgers betrokken (kunnen) zijn bij controle en verantwoording
Burgers die informatie opvragen over overheidsuitgaven, de begroting controleren en verantwoordingsvragen stellen over (voorgenomen) beleidskeuzes; het zijn verschillende manieren waarop burgers betrokken (kunnen) zijn aan de achterkant van beleid en zo een bijdrage leveren aan het lokaal systeem van checks and balances.
Thema's
Toezicht en naleving

Een pact voor de kunst

Bestuurskundige lessen over de totstandkoming van het Kustpact
Het kustbeleid is in Nederland al sinds jaar en dag onderwerp van discussie. Steeds is daarbij het uitgangspunt om een goede balans te bewaken tussen die verschillende waarden van de kust. Over de poging om die balans te vinden en te bewaken gaat dit essay.
Thema's
Sturen in netwerken