De leraar aan tafel

Hoe het ministerie van OCW kan bijdragen aan lerarenbetrokkenheid in beleid
Publicatiejaar
2019
Auteur(s)
Martijn van der Steen
Andrea Frankowski
Tjebbe Römer
Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Politiek en bestuur

Als je leraren aan het woord laat over hun betrokkenheid bij onderwijsbeleid, krijg je een uniform antwoord: zij willen graag meer en beter betrokken zijn. Om ‘lerarenbetrokkenheid’, zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de pogingen om leraren bij beleidsvorming te betrekken noemt, te vergroten, zijn er de afgelopen jaren allerlei vormen van afstemming met leraren ingericht. Dat zijn deels traditionele vormen, maar ook allerlei vernieuwende aanpakken. Zo zijn er speciale ‘leraar-ambtenaren’ aangesteld op het ministerie, die naast hun baan als leraar op het ministerie werken en daar mee- en tegendenken bij beleid. 

Er gebeurt heel veel rondom lerarenbetrokkenheid, maar ondanks alle inspanningen worstelt het ministerie nog steeds met de manier waarop leraren beter betrokken kunnen zijn bij beleidsvorming. In dit essay reflecteren we op die worsteling. We onderzoeken hoe een betrokken rol van leraren bij beleidsvorming er uit kan zien. We benaderen lerarenbetrokkenheid principieel als tweerichtingsverkeer: niet alleen de leraar betrokken bij beleidsvorming door het ministerie, maar óók eigen ideevorming door leraren en de rol van het ministerie daarin. Lerarenbetrokkenheid kan namelijk ook zelforganisatie betekenen. Het is niet alleen de leraar die meedenkt over beleid, het kan ook de leraar zijn die, door wel of niet het ministerie te betrekken, professionele standaarden ontwikkelt, die niet per se in het verlengde liggen van wat het ministerie eigenlijk wil. We onderzoeken de relatie, verhouding, omgangsvormen en manieren van interactie tussen leraren en het ministerie en richten ons daarbij specifiek op de vraag hoe het ministerie kan bijdragen aan lerarenbetrokkenheid bij beleid. 

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur