De publieke waarde(n) van Open Data

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Andrea Frankowski
Martijn van der Steen
Albert Meijer
Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Open data worden op grote schaal verzameld. Allerlei sterk verschillende bronnen van data vormen samen een enorme pool aan gegevens over het publieke domein, die verder strekt dan de geïsoleerde datasets die de overheid al dan niet ‘opent’. Het datalandschap bestaat uit gecombineerde bronnen van gegevens waar niet alleen de overheid, maar ook partijen uit het bedrijfsleven en de samenleving aan bijdragen. Slimme koppelingen en analyses resulteren in verschillende vormen van publieke waarde, die voortvloeien uit de toepassingen van open data. De waarde blijkt telkens pas uit de concrete toepassing: nieuwe koppelingen leiden tot onverwachte opbrengsten, die niet alleen meerwaarde opleveren, maar ook voor nieuwe dilemma’s zorgen. Open data impliceren daarom niet alleen een technologische, maar evenzeer ook een sociale en organisatorische verandering. Verhoudingen in het openbaar bestuur veranderen en resulteren in verschuivingen aan de basis van het systeem. Zodoende werpen open data nieuwe vragen op voor het openbaar bestuur. In het essay reiken we handvatten aan voor een open data strategie. Deze is wat ons betreft langs de weg van experimenteren en corrigeren, omdat de dynamiek die plaatsvindt vaak niet te voorspellen is en zich gaandeweg ontwikkelt. Het draait daarbij tegelijkertijd om richting geven met een aantal ‘grote’ besluiten, maar vooral ook om het vermogen om snel en adequaat te reageren op wat zich in de werkelijkheid voltrekt. Open data vereist systeemontwerp en het herontwerp van bestaande systemen en procedures, maar daarbij ligt uiteindelijk de nadruk op continu leren, bijstellen, tijdig verlies nemen en merkbare verbeteringen opschalen en breder verspreiden.

Gerelateerde publicaties

Vernieuwing onder ogen

Opnieuw leren kijken naar de verandering van de rijksdienst

De afgelopen 50 jaar is de rijksdienst flink veranderd, maar hoe zien we die verandering? De tentoonstelling helpt ons om anders te kijken. Naar toen, maar ook nu. In dit essay willen we opnieuw leren kijken naar verandering van de rijksdienst.

Thema's
Politiek en bestuur

Participeren in partnerships

Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van VWS met het zorgveld

In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier waarop invulling is gegeven aan samenwerking in vier beleidsprogramma's van de afgelopen vijftien jaar: Sneller beter, In voor zorg!, Experiment regelarme instellingen en

Thema's
Sturen in netwerken

Regie voeren?

Beweging brengen als partner én principaal

Dit essay gaat over partnerships in de zorg: samenwerkingsverbanden tussen het ministerie van VWS, zorgaanbieders en andere partijen uit het zorgveld.

Thema's
Sturen in netwerken

Opgavegericht evalueren:

beleidsevaluatie voor systeemverandering

Regelmatig komen er beleidsvraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij de 'gouden standaard' van evaluatieonderzoek. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin de aanpak van de maatschappelijke opgave centraal staat, met rekenschap van de complexiteit en bijkomende onzekerheden van de beleidspraktijk.

Thema's
Toezicht en naleving