De volgende stap

Sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein
Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Martijn van der Steen
Froukje Bonstra
Rikke Arnouts
Jorren Scherpenisse
Ilsa de Jong
Thema's
Sturen in netwerken

In steeds meer sectoren in het publieke domein zien we initiatieven ontstaan waarbij netwerken van burgers, ondernemers of maatschappelijke organisaties initiatief nemen en publieke waarde realiseren, waar tot voor kort vooral de overheid actief was. Deze initiatieven staan los van overheidsbeleid, maar dragen vaak wel bij aan de ambities van de overheid. In veel domeinen is er een raakvlak tussen wat maatschappelijke partijen van onderop ondernemen en wat de overheid nastreeft. De uitdaging die in veel domeinen voorligt is om die twee bewegingen nadrukkelijker met elkaar te verbinden, zonder de essentie ervan te verliezen: maatschappelijke beweging vanuit eigen initiatief versterken en koppelen met beleidsinzet, om politiek bekrachtigde maatschappelijke doelen te realiseren. Dat vraagt van overheden op alle niveaus om steeds meer netwerkend te werken.

Ook het natuurbeleid krijgt de laatste jaren voorzichtig aan het karakter van sturen in netwerken. Met de nieuwe Rijksnatuurvisie en de Uitvoeringsagenda Natuurvisies van het Rijk en provincies omarmen overheden maatschappelijk initiatieven in het natuurdomein die een bijdrage leveren aan de ambities uit de natuurvisies. De volgende stap is dat overheden op zoek gaan naar manieren om deze initiatieven verder te ondersteunen. Om deze stap verder gestalte te geven verkent dit essay het ‘sturen met maatschappelijke energie’ in drie concrete maatschappelijke initiatieven uit het natuurdomein en presenteert de lessen die de overheid daaruit kan trekken voor het sturen in netwerken.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur