De wijsheid van traag bestuur

NSOB | De wijsheid van traag bestuur
Provincie en ondermijning
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Myrthe van Delden
Paul Frissen
Jorgen Schram
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

In dit essay reflecteren de auteurs op de rol van de provincie bij de aanpak van ondermijning. De aanpak van georganiseerde criminaliteit was lange tijd een kwestie die met name de aandacht trok in grote steden en in enkele (grens)regio’s, bijvoorbeeld in Brabant. Dat is niet langer het geval. Ook in het landelijke gebied en in heel andere regio’s komen ondermijning nu aan het licht.

Ook voor provincies geldt dat zij de afgelopen tijd steeds indringender bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit betrokken raken. Dat is niet nieuw, maar krijgt wel steeds nadrukkelijker vorm. In de lijst met provinciale kerntaken komt ondermijning niet voor. Maar het vraagstuk van ‘ondermijning’ raakt aan verschillende provinciale kerntaken, zoals vitaal platteland, kwaliteit openbaar bestuur en regionale economie. Bovendien heeft de Commissaris van de Koning, in zijn rol als Rijksheer, een verantwoordelijkheid wat betreft het bevorderen van de door hem noodzakelijk geachte samenwerking tussen verschillende bestuurslagen en heeft de Commissaris een bijzondere rol als het gaat om de kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur in de provincie.

In dit essay reflecteren de auteurs eveneens op het fenomeen ondermijning. Het is een inmiddels genormaliseerde term, maar er blijken veel uiteenlopende beelden te bestaan over wat het precies is. Aan de ene kant bestaat het beeld van Nederland als Narcostaat (ondermijning wordt onderschat) tot de andere kant van het spectrum waar ondermijning vooral als opgeklopte paniek wordt gezien, een hype die weer voorbij gaat.

Dit essay besluit met een agenda voor debat. Debat dat in de provincie, maar ook in breder verband tussen provincies en met andere actoren moet worden gevoerd en dat moet leiden tot aanscherping van de positie en de strategische oriëntatie. Daarbij gaat het om de aanpak van ondermijning, de kansen en risico’s van de mogelijke provinciale rolinvulling en de dilemma’s waarmee steeds rekening te houden is.

Gerelateerde publicaties

Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hoe kan in verantwoording recht worden gedaan aan de complexiteit van de praktijk? 

Thema's
Toezicht en naleving

Samenwerking sturen

Duiding van dynamiek bij de MIRT-verkenning Varik-Heesselt

In dit essay verkennen de auteurs het samenwerkingsproces rondom de MIRT-verkenning Varik-Heesselt. Pogingen van partners om tot elkaar te komen en er samen uit te komen, blijken – achteraf gezien – onvoldoende krachtig te zijn geweest om de neerwaartse tendens te keren. De auteurs schetsen in dit essay handelingsopties voor samenwerkingspartners die helpen om dit soort neerwaartse dynamieken af

Thema's
Sturen in netwerken

Onderzoek alles, behoud het goede

Herwaardering van het verenigingsmodel

Steeds meer scholen die vanouds een vereniging waren stappen over op het stichtingsmodel. Is dit wel een goed idee? In dit essay wordt door de auteurs een pleidooi gehouden de vereniging te bewaren, herwaarderen en herijken, en wordt betoogd dat de vereniging van grote waarde is voor de kwaliteit van de maatschappelijke democratie.

Thema's
Politiek en bestuur

Het Nieuwste Waterschap

Het Nieuwste Waterschap. Van A naar B, via B.

In opdracht van de Brabantse Waterschappen heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in samenwerking met BrabantKennis en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een toekomstverkenning voor de Brabantse Waterschappen uitgevoerd. De waterschappen willen naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van de Brabantse Waterschapsbond doorkijken naar hun 100-jarig bestaan. Dit doen we door de

Thema's
Strategie en toekomst

De opgave aan tafel

De praktijk van werken vanuit maatschappelijke opgaven

Steeds vaker zijn er organisaties die de maatschappelijke opgave centraal proberen te stellen. Zo ook het ministerie van Justitie & Veiligheid, die een beweging in gang heeft gezet om de maatschappelijke opgave meer centraal te stellen in de realisatie van de beleidsagenda. Dat betekent dat de maatschappelijke vraag als uitgangspunt wordt genomen en er wordt gekeken om welke publieke waarde het

Thema's
Strategie en toekomst