Gemeenteraden Positioneren

Van professionaliseren naar politiseren
Publicatiejaar
2019
Auteur(s)
Martin Schulz
Paul Frissen
Jorgen Schram
Thema's
Politiek en bestuur

Over gemeenteraden wordt vaak kritisch gesproken. Ze zouden moeten professionaliseren om zich beter te kunnen positioneren en tegenspel te kunnen bieden aan het college van B&W. Die idee van professionaliseren doet afbreuk aan het lekenkarakter (het niet beroepsmatig zijn) van onze democratische politiek. Lekenbestuur is de consequentie en verwerkelijking van het passieve kiesrecht, dat alle staatsburgers kunnen uitoefenen en waaraan geen andere eisen dan het staatsburgerschap zelf worden gesteld. Na het burgerschap zijn de gekozen volksvertegenwoordiger en bestuurder de hoogste ambten in een democratie.

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren is een kwestie van het balanceren van de strijd om het verschil (divergentie) en het vinden van gezamenlijkheid als hoogste bestuursorgaan door zelfbegrenzing (convergentie). Beide krachten zijn immers uitdrukking van politiek en altijd aanwezig in de gemeenteraad. Over en hoe een gemeenteraad dit balanceren vormgeeft en hoe de daarvoor noodzakelijke reflectie is vorm te geven gaat dit essay.

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte samenleving

Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie. In opdracht van de stichting IKPOB richt dit essay zich op de functie van de bestuursdienst. Bestaat de ideale invulling van de bestuursdienst? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein. Hoe verhouden sociale ondernemers zich tot de overheid en tot elkaar? Is sociaal ondernemerschap een aanvulling op overheidsdienstverlening? Of komt het ervoor in de plaats?

Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta. De regeringscommissie is een bijzondere staatsrechtelijke en institutionele figuur, ingesteld voor een onderwerp dat betrekking heeft op de zeer lange termijn en een potentieel groot gevaar, maar ook omgeven is met onzekerheid en tegenstrijdige beeldvorming.

Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur