Leren Institutionaliseren

Leren Institutionaliseren
Reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martin Schulz
Eva Kunseler
Petra Ophoff
Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Opgavegericht werken vraagt samenwerking van actoren die met elkaar in staat zijn de problemen aan te pakken. Dit werken in netwerken is inmiddels een geaccepteerde, hele normale, manier van werken geworden, al ligt hier voor de overheid nog steeds een flinke leeropgave. In dit essay kijken we specifiek naar rol van de rijksoverheid in de dealprogramma’s, zoals de City Deals of de Regio Deals. In dealprogramma’s geven overheden en regionale partijen samen invulling aan opgavegericht werken. Doordat de dealprogramma’s illustratief zijn voor opgavegericht, interbestuurlijk en gebiedsgericht werken binnen de overheid, kan het leren dat in dealprogramma’s plaatsvindt illustratief zijn voor leren over deze manier van werken die de rijksoverheid steeds vaker inzet om samen met andere partijen te werken aan transitieopgaven. Het vormgeven aan lerend vermogen binnen de rijksoverheid helpt om deze constructies op een goede manier vorm te geven, niet elke keer opnieuw het wiel uit te moeten vinden en deze manier van werken te internaliseren in hun sturingsrepertoire.

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte samenleving

Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie. In opdracht van de stichting IKPOB richt dit essay zich op de functie van de bestuursdienst. Bestaat de ideale invulling van de bestuursdienst? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein. Hoe verhouden sociale ondernemers zich tot de overheid en tot elkaar? Is sociaal ondernemerschap een aanvulling op overheidsdienstverlening? Of komt het ervoor in de plaats?

Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta. De regeringscommissie is een bijzondere staatsrechtelijke en institutionele figuur, ingesteld voor een onderwerp dat betrekking heeft op de zeer lange termijn en een potentieel groot gevaar, maar ook omgeven is met onzekerheid en tegenstrijdige beeldvorming.

Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur