Onderzoek alles, behoud het goede

NSOB | Onderzoek alles,  behoud het goede - Herwaardering van het verenigingsmodel
Herwaardering van het verenigingsmodel
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Henk den Uijl
Myrthe van Delden
Petra Ophoff
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

In het primair en voortgezet onderwijs zijn, vergeleken met de sectoren zorg en woningbouwcorporaties, nog relatief veel organisaties die de vereniging als bestuursvorm hebben. Toch neemt ook hier het aantal verenigingen snel af. Onder bestuurders en toezichthouders heerst veelal de gedachte dat de vereniging een bestuursvorm is die niet meer van deze tijd is. Veel organisaties stappen dan ook over op het stichtingsmodel. Als deze trend zich doorzet zullen verenigingen ook in het onderwijs een zeldzaam fenomeen worden.

De vraag dringt zich op of het wel een goed idee is om onderwijs, vanouds één van de fundamenten van het maatschappelijk middenveld, in stichtingen te gieten. Heeft de vereniging niet de democratische potentie die juist in deze tijd zo nodig is?

In dit essay betogen de auteurs dat de vereniging ten onrechte in diskrediet is geraakt. Bestuurders geven aan dat er onder ouders simpelweg te weinig draagvlak is voor een vereniging: er komen te weinig mensen opdagen bij ledenvergaderingen. Hierdoor is de legitimiteit van de vereniging beperkt. De vraag is echter of dit alleen een kwestie is van ouders die niet meer mee willen denken op bestuurlijk niveau, of dat het ook te maken heeft met de wijze waarop onderwijsorganisaties bestuurd worden.

Vanuit de historie, empirie en de cultuurfilosofie betogen de auteurs dat de vereniging niet alleen gaat over de formele ledenvergadering (inspraak en eigenaarschap), maar ook over praktijken van verenigen: de mate waarin ouders, leraren, schoolleiders en leerlingen een gezamenlijkheid ontwikkelen in de alledaagsheid van onderwijs. Verenigen is weer wij leren zeggen, hoe onvolmaakt dit soms ook blijkt. We proberen een tweetal dominante logica’s te doorbreken: enerzijds die van de benadering van de burger als klant, en anderzijds de bestuurlijke logica van modernisering en professionalisering. Als we hier anders naar kunnen kijken ontstaat er ruimte om weer over de vereniging na te denken, en hoe we dat in zouden kunnen richten zodat het van betekenis is en blijft in onze tijd.

Gerelateerde publicaties

Van bureaucraat en grenswerker

Over de rol van de secretaris bij de professionalisering van het interne toezicht van hogescholen

De secretaris heeft vaak een zichtbaar onzichtbare rol. Hij doet belangrijk werk, maar laat zich er niet op voorstaan. Hij is dienstbaar. In ‘Van bureaucraat tot grenswerker’ verkennen de auteurs de vraag hoe een raad van toezicht van een hogeschool voldoende onafhankelijke secretarisondersteuning voor zichzelf organiseert en op welke wijze de ondersteuning van de secretaris van belang is voor de

Thema's
Toezicht en naleving

Actuele kwestie, klassieke afweging

Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid

In dit essay onderzoeken we hoe de huidige governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid wordt ervaren en waar mogelijk ruimte zit voor verbetering en versterking richting de toekomst.

Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Buiten-gewoon werk

Perspectief op de Expertise-unit Sociale Stabiliteit

In 2020 deed de NSOB onderzoek bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), dat valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij ondersteunen gemeenten, migrantengemeenschappen en professionals in het sociale domein op het gebied van radicalisering, weerbaarheid, extremisme en polarisatie. In dit essay wordt de aard van het werk van de ESS in bestuurskundige termen gevat

Thema's
Strategie en toekomst

Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid

We onderzochten op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat voor burgers, handhavers en andere betrokkenen (bij het UWV, de SVB en bij gemeenten) dilemma’s zijn bij handhaving in de sociale zekerheid. We constateren dat er diverse kwesties spelen, zowel op beleidsniveau als in de uitvoeringspraktijk.

Toekomst Nederlandse bloedvoorziening

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de bloedvoorziening en de publiekrechtelijke sturing van de Bloedvoorzieningsorganisatie.

Thema's
Strategie en toekomst