Samenwerking sturen

Duiding van dynamiek bij de MIRT-verkenning Varik-Heesselt
Publicatiejaar
2019
Auteur(s)
Martin Schulz
Myrthe van Delden
Ilsa de Jong
Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

In dit essay verkennen de auteurs het samenwerkingsproces rondom de MIRT-verkenning Varik-Heesselt. De MIRT-verkenning begint met het voornemen een hoogwatergeul te combineren met dijkversterking en eindigt met een verdeeld advies aan de minister om alleen de dijken te versterken.   In het samenwerkingsproces ontwikkelt zich met de tijd een neerwaartse dynamiek. Gebeurtenissen en interventies blijken de samenwerkingspartners eerder te verdelen, dan bij elkaar te brengen. Pogingen van partners om tot elkaar te komen en er samen uit te komen, blijken – achteraf gezien – onvoldoende krachtig te zijn geweest om de neerwaartse tendens te keren. De hoogwatergeul die lange tijd ‘een zekerheidje’ lijkt voor veel betrokkenen, komt er daardoor uiteindelijk toch niet. De auteurs schetsen in dit essay handelingsopties voor samenwerkingspartners die helpen om dit soort neerwaartse dynamieken af te remmen en om te keren, zodat samenwerkingspartners er in de toekomst beter samen uit kunnen komen. Centraal daarin staan interventies op basis van tijd (temporele interventies zoals versnellen en vertragen), taal (framing interventies) en techniek (interventies in het procesontwerp). 

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte samenleving

Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie. In opdracht van de stichting IKPOB richt dit essay zich op de functie van de bestuursdienst. Bestaat de ideale invulling van de bestuursdienst? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein. Hoe verhouden sociale ondernemers zich tot de overheid en tot elkaar? Is sociaal ondernemerschap een aanvulling op overheidsdienstverlening? Of komt het ervoor in de plaats?

Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta. De regeringscommissie is een bijzondere staatsrechtelijke en institutionele figuur, ingesteld voor een onderwerp dat betrekking heeft op de zeer lange termijn en een potentieel groot gevaar, maar ook omgeven is met onzekerheid en tegenstrijdige beeldvorming.

Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur