Toekomst Nederlandse bloedvoorziening

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Henk den Uijl, Petra Ophoff, Paul Frissen, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de bloedvoorziening en de publiekrechtelijke sturing van de Bloedvoorzieningsorganisatie. De aanleiding voor dit onderzoek is de motie Van den Berg c.s.  Uit deze motie volgen twee vragen: hoe moet de aansturing van de Nederlandse bloedvoorziening in de toekomst er uit zien? Is het wenselijk of noodzakelijk dat er meer publiekrechtelijke sturing komt op de bloedvoorziening? Deze twee vragen vormen het startpunt van dit onderzoek.

We bespreken de overwegingen die voorliggen als het gaat om overheidssturing ten aanzien van de toekomst van de bloedvoorziening. Daarbij vatten wij de vraag naar publiekrechtelijke sturing breed op: het gaat om publieke belangen en publieke waarden, en welke rol de overheid daarin zou moeten hebben. In de nota gaan we specifiek in op de kwesties rondom zelfvoorziening, kwaliteit, ethiek en verantwoording en vermelden daarbij  interventiemogelijkheden, inclusief alternatieven, voordelen en nadelen.

Gerelateerde publicaties

Onderzoek alles, behoud het goede

Herwaardering van het verenigingsmodel

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Henk den Uijl, Myrthe van Delden, Petra Ophoff, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Van bureaucraat en grenswerker

Over de rol van de secretaris bij de professionalisering van het interne toezicht van hogescholen

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Henk den Uijl, Martin Schulz
Thema's
Toezicht en naleving

Actuele kwestie, klassieke afweging

Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Jorgen Schram, Henk den Uijl, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Buiten-gewoon werk

Perspectief op de Expertise-unit Sociale Stabiliteit

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Ilsa de Jong, Henk den Uijl, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Henk den Uijl, Wiljan Hendrikx, Paul Frissen, Marije Huiting
Inclusief podcast
Inclusief podcast