Toekomst Nederlandse bloedvoorziening

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Henk den Uijl
Petra Ophoff
Paul Frissen
Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de bloedvoorziening en de publiekrechtelijke sturing van de Bloedvoorzieningsorganisatie. De aanleiding voor dit onderzoek is de motie Van den Berg c.s.  Uit deze motie volgen twee vragen: hoe moet de aansturing van de Nederlandse bloedvoorziening in de toekomst er uit zien? Is het wenselijk of noodzakelijk dat er meer publiekrechtelijke sturing komt op de bloedvoorziening? Deze twee vragen vormen het startpunt van dit onderzoek.

We bespreken de overwegingen die voorliggen als het gaat om overheidssturing ten aanzien van de toekomst van de bloedvoorziening. Daarbij vatten wij de vraag naar publiekrechtelijke sturing breed op: het gaat om publieke belangen en publieke waarden, en welke rol de overheid daarin zou moeten hebben. In de nota gaan we specifiek in op de kwesties rondom zelfvoorziening, kwaliteit, ethiek en verantwoording en vermelden daarbij  interventiemogelijkheden, inclusief alternatieven, voordelen en nadelen.

Gerelateerde publicaties

Onderzoek alles, behoud het goede

Herwaardering van het verenigingsmodel

Steeds meer scholen die vanouds een vereniging waren stappen over op het stichtingsmodel. Is dit wel een goed idee? In dit essay wordt door de auteurs een pleidooi gehouden de vereniging te bewaren, herwaarderen en herijken, en wordt betoogd dat de vereniging van grote waarde is voor de kwaliteit van de maatschappelijke democratie.

Thema's
Politiek en bestuur

Van bureaucraat en grenswerker

Over de rol van de secretaris bij de professionalisering van het interne toezicht van hogescholen

De secretaris heeft vaak een zichtbaar onzichtbare rol. Hij doet belangrijk werk, maar laat zich er niet op voorstaan. Hij is dienstbaar. In ‘Van bureaucraat tot grenswerker’ verkennen de auteurs de vraag hoe een raad van toezicht van een hogeschool voldoende onafhankelijke secretarisondersteuning voor zichzelf organiseert en op welke wijze de ondersteuning van de secretaris van belang is voor de

Thema's
Toezicht en naleving

Actuele kwestie, klassieke afweging

Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid

In dit essay onderzoeken we hoe de huidige governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid wordt ervaren en waar mogelijk ruimte zit voor verbetering en versterking richting de toekomst.

Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Buiten-gewoon werk

Perspectief op de Expertise-unit Sociale Stabiliteit

In 2020 deed de NSOB onderzoek bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), dat valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij ondersteunen gemeenten, migrantengemeenschappen en professionals in het sociale domein op het gebied van radicalisering, weerbaarheid, extremisme en polarisatie. In dit essay wordt de aard van het werk van de ESS in bestuurskundige termen gevat

Thema's
Strategie en toekomst

Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid

We onderzochten op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat voor burgers, handhavers en andere betrokkenen (bij het UWV, de SVB en bij gemeenten) dilemma’s zijn bij handhaving in de sociale zekerheid. We constateren dat er diverse kwesties spelen, zowel op beleidsniveau als in de uitvoeringspraktijk.

Inclusief podcast
Inclusief podcast