Werken met City Deals

Invulling geven aan multi-temporal governance
Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse
Martin Schulz
Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

Nederland staat voor grote veranderopgaven. Energie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, stedelijke ontwikkeling, de economische concurrentiepositie en digitalisering zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s waarop zich majeure veranderingen dienen te voltrekken. In dit essay reflecteren we op het werken met City Deals: een werkwijze waarbij in overeenkomsten tussen Rijk en lokale coalitions of the willing aan deze transities wordt gewerkt.

Dankzij het perspectief van multi-level governance weten we inmiddels dat het bij transitieopgaven belangrijk is dat samenwerking plaatsvindt tussen partijen op verschillende schaalniveaus. In dit essay belichten wij dat sturing in deze samenwerking óók gaat om sturen op en in de tijd: multi-temporal governance. Alle partijen hebben hun eigen kritieke momenten, urgente thema’s, stippen op de horizon en begrotings- of verkiezingscycli die maken dat wat voor de ene partij een goed moment is voor de andere niet uitkomt en dat wat voor de ene partij de opstartfase is voor de andere partij moet bijdragen aan de afronding. Vaak gaat het mis in bestuurlijke samenwerking doordat partijen zich in een andere fase bevinden. Wat voor de één haast heeft, is dan voor de ander iets wat eerst eens verder verkend mag worden. De praktijk van de City Deals laat zien dat het in de samenwerking niet alleen gaat om het juiste plan, de juiste partijen en de juiste plek, maar ook om de juiste tijd. Dat maakt het proces voor en na de ondertekening van de deal tot een opgave van synchronisatie van tijd. In het essay gaan we in op deze opgave en het handelingsrepertoire daarbij.

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Wat zijn verstandige en wenselijke volgende stappen in de omgang met open data, zowel in het eigen gebruik als in de rol van producent en beheerder van datasets? Moet de overheid aan de roep tot openstellen gehoor geven? Of moeten delen juist afgeschermd blijven?

Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat. Welke uitdagingen spelen er bij strategisch vooruitzien vanuit de overheid? In dit essay wordt ingegaan op de dilemma’s van vooruitkijken die spelen bij de inrichting van het proces en het gebruik en effect van vroege signalen.

Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur