Wordt vervolgd!?

Voorpagina essay: Wordt vervolgd!?
Lessen over opzet en werking van het interdepartementale programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19 (DGSC-19)
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Martin Schulz
Myrthe van Delden
Rixt de Jong
Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

In dit essay trekken we lessen naar aanleiding van de ervaringen die binnen de Rijksoverheid zijn opgedaan met het eerste échte interdepartementale programma-DG: het programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19 (DGSC-19). Dit DG werd opgericht om tegenwicht te bieden aan wat in de Haagse binnenkringen ook wel ‘het witte-jassen-perspectief’ is gaan heten, door verbreding van de waardenafweging, door het schetsen van (middel)lange termijnperspectieven en door de evaluatie en verantwoording vorm te geven.

DGSC-19 is niet een organisatie in de klassieke zin van het woord, maar nadrukkelijk vormgegeven als een netwerk: medewerkers zijn er niet in dienst, maar blijven op de loonlijst van het ministerie dat ze via een ‘om niet’ constructie heeft uitgeleend. Na verloop keren zij ook weer daar naar terug. Bijzonder aan DGSC-19 is ook de poging om bestuurlijke rugdekking en politieke verantwoordelijkheid vorm te geven via zogeheten ‘sponsoring’, om uitdrukking te geven aan het idee dat per thema het politiek en ambtelijk eigenaarschap kan wisselen. In het essay verkennen we hoe deze innovatieve constructie te beschouwen en te beoordelen is. Ook formuleren we negen lessen voor toekomstige experimenten met vergelijkbare constructies op basis van de ervaringen die met het interdepartementale programma-DG zijn opgedaan.

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte samenleving

Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie. In opdracht van de stichting IKPOB richt dit essay zich op de functie van de bestuursdienst. Bestaat de ideale invulling van de bestuursdienst? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein. Hoe verhouden sociale ondernemers zich tot de overheid en tot elkaar? Is sociaal ondernemerschap een aanvulling op overheidsdienstverlening? Of komt het ervoor in de plaats?

Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta. De regeringscommissie is een bijzondere staatsrechtelijke en institutionele figuur, ingesteld voor een onderwerp dat betrekking heeft op de zeer lange termijn en een potentieel groot gevaar, maar ook omgeven is met onzekerheid en tegenstrijdige beeldvorming.

Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur