Nieuwe publicatie - discussiepaper en achtergrondnotitie Kijk op kaders, perspectieven op kaderstelling voorbij NPM

Voorkant essay Kijk op kaders

Is het stelsel van kaderstelling nog passend en ondersteunend voor de ontwikkeling van de overheid, bijvoorbeeld als de ambitie is om beleid en uitvoering weer meer bij elkaar te brengen of de wens bestaat om de focus nadrukkelijker te leggen op het realiseren van maatschappelijke waarde? Dat is een belangrijke vraag in de brede evaluatie kaderstelling organisaties op afstand en het vertrekpunt voor een literatuuronderzoek naar perspectieven op kaderstelling voorbij New Public Management (NPM). Ten behoeve van de gedachtevorming over bovenstaande vraag is actuele internationale bestuurskundige literatuur in kaart gebracht, omdat die kan helpen zicht te krijgen in actuele visies op het functioneren van organisaties op afstand, juist ook in relatie tot kaderstelling. In de achtergrondnotitie wordt deze literatuur uitvoerig besproken, in het discussiepaper wordt vervolgens geschetst welke algemene kwesties naar voren komen in de bestudeerde literatuur en welke dilemma’s en discussiepunten daaruit volgen ten aanzien van de toekomstige vormgeving van de kaderstelling.  

De achtergrondnotitie is hier te lezen, het discussiepaper hier

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook