Nieuwe publicatie - Toekomst Nederlandse bloedvoorziening

Nieuwe publicatie - Toekomst Nederlandse bloedvoorziening

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de bloedvoorziening en de publiekrechtelijke sturing van de Bloedvoorzieningsorganisatie. De aanleiding voor dit onderzoek is de motie Van den Berg c.s.  Uit deze motie volgen twee vragen: hoe moet de aansturing van de Nederlandse bloedvoorziening in de toekomst er uit zien? Is het wenselijk of noodzakelijk dat er meer publiekrechtelijke sturing komt op de bloedvoorziening? Deze twee vragen vormen het startpunt van dit onderzoek.

We bespreken de overwegingen die voorliggen als het gaat om overheidssturing ten aanzien van de toekomst van de bloedvoorziening. Daarbij vatten wij de vraag naar publiekrechtelijke sturing breed op: het gaat om publieke belangen en publieke waarden, en welke rol de overheid daarin zou moeten hebben. In de nota gaan we specifiek in op de kwesties rondom zelfvoorziening, kwaliteit, ethiek en verantwoording en vermelden daarbij  interventiemogelijkheden, inclusief alternatieven, voordelen en nadelen.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook