Promotie Jurjen van der Vlist: Voorzienbare verrassingen?

Promotie Jurjen van der Vlist

Op donderdag 30 januari 2020 verdedigde Jurjen van der Vlist zijn proefschrift getiteld: Voorzienbare verrassingen? Een onderzoek naar het omgaan met vroege signalen van potentiële debacles door woningcorporaties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bij woningcorporaties hebben zich de afgelopen decennia grote debacles voorgedaan. Hierbij is veel geld verloren gegaan. Gedupeerden zijn de woningcorporaties zelf, de huurders en indirect ook de belastingbetaler. Vaak waren er vooraf signalen dat deze debacles zich konden voltrekken. Zowel de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties als de Commissie Hoekstra constateerden een gebrek aan ‘Early Warning’ in de corporatiesector.

Dit boek laat zien welke factoren van invloed zijn op het omgaan met vroege signalen van potentiële debacles door woningcorporaties. Hierbij is het hybride karakter van woningcorporaties onderzocht en is gekeken naar de historie van woningcorporaties en hun veranderende positie in het publieke domein. Andere factoren die zijn onderzocht betreffen onder andere persoonlijke factoren en de organisatiestructuur. Ook is gekeken naar verschillende fasen van signaalverwerking, van het verkennen van vroege signalen tot het uiteindelijke handelen op basis van die signalen.

Het boek geeft de lezer inzicht in hoe woningcorporaties omgaan met vroege signalen van potentiële debacles. Er wordt een model geschetst dat corporaties kunnen gebruiken voor hun proactief risicobeleid om zoveel mogelijk voorzienbare verrassingen te voorkomen.

Jurjen van der Vlist is senior bleidsmedewerker bij het Directoraat Wonen en Bouwen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en als buitenpromovendus verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Wanneer u interesse heeft in het onderzoek en proefschrift van Jurjen van der Vlist, kunt u contact met hem opnemen via: Jurjen.Vlist@minbzk.nl

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook