dr.
J.
Jorren
Scherpenisse
co-decaan / adjunct-directeur denktank
070 3024948
Jorren Scherpenisse

Dr. Jorren Scherpenisse (1987) is organisatiepsycholoog en bestuurskundige. Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift ‘Tucht van de tijd: over het tijdigen van bestuur en beleid”. Het proefschrift gaat over de omgang met tijd (zoals timing, vertragen, synchroniseren, het kiezen van termijnen) in het openbaar bestuur.

Als adjunct-directeur van de NSOB Denktank is Jorren verantwoordelijk voor verschillende onderzoekstrajecten. Hij richt zich in zijn onderzoek op politiek-bestuurlijke vraagstukken, met bijzondere interesse in de thema’s: tijd, gedrag, netwerken, sturing en verantwoording. Door middel van actie- en interactie-onderzoek ontwikkelt Jorren bestuurskundige inzichten voor en mét publieke professionals. 

Als co-decaan is Jorren verantwoordelijk voor de MPA opleiding en het Promotieprogramma. Daarnaast is hij docent in verschillende opleidingen van de NSOB, zoals het Leeratelier Strategie (LAS) en het Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN). Hij doceerde ook in de opleidingen Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen en workshops.

Publicatie portfolio

Experimenteren en Opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Dit essay gaat over de dynamiek van experimenteren en opschalen, in de context van maatschappelijke vraagstukken. Het essay geeft inzicht in de keuzes die voorliggen als het gaat om experimenteren en opschalen en hoe experimenteren en opschalen zich tot elkaar verhouden. Er worden concepten, opties en zoekrichtingen beschreven die ontwerpers kunnen helpen om deze keuzes te maken en om strategisch

Thema's
Strategie en toekomst

Grenzeloos samenwerken

Van A naar B, via B.

Maatschappelijke opgaven houden zich niet aan departementale grenzen. Daarom proberen overheden steeds meer over organisatiegrenzen heen samen te werken aan gedeelde opgaven. Dat gaat echter niet vanzelf. Bestaande grenzen zijn diep ingesleten en zijn zó normaal, dat opgavegericht samenwerken – als het gebeurt – vaak te maken krijgt met de pilotparadox: de uitzondering verandert niet de regel

Thema's
Strategie en toekomst

Draagvlak in transities

In het kader van het onderzoek naar sturing in transities van DRIFT en de NSOB, is een viertal essays verschenen over sociale dimensies van transities; draagvlak, gedrag, in- en uitsluiting en sociale innovatie. 

Het essay ‘Draagvlak in transities’ is geschreven door Derk Loorbach (DRIFT) en Jorren Scherpenisse (NSOB). Draagvlak, zo stellen we, zit niet zo zeer in het zoeken naar draagvlak voor

Thema's
Strategie en toekomst

Sturing in transities

Een raamwerk voor strategiebepaling

Op verzoek van het ministerie van IenW hebben DRIFT en de NSOB (Martijn van der Steen en Jorren Scherpenisse) gezamenlijk een nieuw sturingsraamwerk ontwikkeld dat beleidsmakers handelingsperspectief geeft voor het sturen in transities. We baseren dit raamwerk op twee modellen die los van elkaar al veel in gebruik zijn binnen de overheid, maar die nog weinig in verbinding met elkaar zijn gebracht

Thema's
Strategie en toekomst

Trends in organiseren: een signalement van overheidsorganisaties van de toekomst

Op basis van een literatuurstudie is in dit essay gekeken wat internationaal genoemde trends en ontwikkelingen zijn die het organiseren van overheidsorganisaties de komende periode zullen beïnvloeden (en dat deels al doen). In het essay wordt een zestal thema’s besproken: adaptief bestuur, digitale overheid, operationele excellentie, 21st century skills, opgavegericht werken en autocratisering.

Thema's
Strategie en toekomst