L.
Laura
Schröer
MSc
junior onderzoeker en opleidingsmanager
070 3024910
NSOB | L. (Laura) Schröer MSc

Laura Schröer is als junior onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en rondde aan de Radboud Universiteit een Master Bestuurskunde met de specialisatie Beleidsadvisering af. Dat deed ze met een onderzoek naar de manier waarop netwerksturing plaatsvindt in het transitievraagstuk kringlooplandbouw.

Publicatie portfolio

Evaluatie Versnellingshuis Nederland Circulair!

Eindrapport

In samenwerking met DRIFT voerden we een evaluatie uit van het 'Versnellingshuis Nederland Circulair!', die nu halverwege de vijf-jaar-periode is waaraan partijen zich initieel hebben verbonden. De evaluatie richt zich op het leren van lessen uit de eerste helft, om tot verbeteringen en reflectie op de toekomstige rol te komen voor de tweede helft van deze periode.

Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Het terugkerend verlangen naar regie

Over de vraag hoe belangen van landbouw, natuur en vitaal platteland stevig te behartigen zijn in vele spelen met vele andere legitieme belangen

Wat doen we met de ruimte in Nederland en wie gaat er eigenlijk over de ruimte? In dit essay reflecteren we op een passende invulling van de regievraag en sturingsrol voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Omgaan met verlies in transities

Voorbij een focus op koplopers

Dit essay gaat voorbij aan een focus op koplopers alleen, die met name een grote rol spelen in de opbouw naar 'het nieuwe'. Door juist aandacht te besteden aan afbouw, komt verlies waarmee transities evengoed gepaard gaan in beeld. We reflecteren op de vraag wat het voor de overheid betekent om passend om te gaan met verlies en de weerstand die daar soms bij komt kijken.

Thema's
Strategie en toekomst