prof.dr.
M.A.
Martijn
van der
Steen
adjunct-directeur & directeur denktank
070 3024933
Martijn van der Steen

Martijn van der Steen (1977) is sinds 2002 in verschillende functies werkzaam bij de NSOB. Hij is co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB en directeur van de Denktank. Naast verschillende opleidingen is hij bij de NSOB Denktank verantwoordelijk voor onderzoekstrajecten en onderzoeksprogramma’s. Naast zijn functie bij de NSOB is Martijn van der Steen bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van der Steen’s onderzoeksinteresse gaat uit naar overheidssturing in netwerken, het inbedden van toekomstgerichte noties in actuele beleidsontwikkeling, de vernieuwing van het overheidsbestuur en de manier waarop media en beeldvorming van invloed zijn op processen in het openbaar bestuur. Hij promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Een sterk verhaal: een analyse van het discours over vergrijzing’. Hij publiceerde Nederlandse en internationale artikelen in uiteenlopende tijdschriften en is (co-)auteur van verschillende boeken. In 2000 ontving hij de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Bestuurskunde voor zijn scriptie ‘The problem is, what is the problem; over organisatieverandering en ambiguïteit’. Hij is Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde en verzorgt regelmatig lezingen op bijeenkomsten en congressen.

Publicatie portfolio

Samenhang vraagt sturing

Ontwerpdilemma's voor sturing in tijden van de energietransitie

De energietransitie is veel meer dan kolencentrales uit, windmolens aan. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten er expliciete keuzes worden gemaakt voor de manier waarop we de energietransitie gaan organiseren. Dit constateren de Nederlandse School voor Openbaar bestuur (NSOB) en Alliander in een gemeenschappelijke publicatie over sturing in tijden van energietransitie.

Thema's
Strategie en toekomst

Experimenteren en Opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Dit essay gaat over de dynamiek van experimenteren en opschalen, in de context van maatschappelijke vraagstukken. Het essay geeft inzicht in de keuzes die voorliggen als het gaat om experimenteren en opschalen en hoe experimenteren en opschalen zich tot elkaar verhouden. Er worden concepten, opties en zoekrichtingen beschreven die ontwerpers kunnen helpen om deze keuzes te maken en om strategisch

Thema's
Strategie en toekomst

Grenzeloos samenwerken

Van A naar B, via B.

Maatschappelijke opgaven houden zich niet aan departementale grenzen. Daarom proberen overheden steeds meer over organisatiegrenzen heen samen te werken aan gedeelde opgaven. Dat gaat echter niet vanzelf. Bestaande grenzen zijn diep ingesleten en zijn zó normaal, dat opgavegericht samenwerken – als het gebeurt – vaak te maken krijgt met de pilotparadox: de uitzondering verandert niet de regel

Thema's
Strategie en toekomst

Sturing in transities

Een raamwerk voor strategiebepaling

Op verzoek van het ministerie van IenW hebben DRIFT en de NSOB (Martijn van der Steen en Jorren Scherpenisse) gezamenlijk een nieuw sturingsraamwerk ontwikkeld dat beleidsmakers handelingsperspectief geeft voor het sturen in transities. We baseren dit raamwerk op twee modellen die los van elkaar al veel in gebruik zijn binnen de overheid, maar die nog weinig in verbinding met elkaar zijn gebracht

Thema's
Strategie en toekomst

Leren Institutionaliseren

Reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak

Opgavegericht werken vraagt samenwerking van actoren die met elkaar in staat zijn de problemen aan te pakken. Dit werken in netwerken is inmiddels een geaccepteerde, hele normale, manier van werken geworden, al ligt hier voor de overheid nog steeds een flinke leeropgave.

Thema's
Sturen in netwerken