prof.dr.
M.J.W.
Mark
van
Twist
decaan / bestuurder
Mark van Twist

Prof.dr. M. (Mark) J.W. van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van de post-master opleiding Internal Auditing & Advisory (IAA) aan de Erasmus School of Accounting & Assurance.

Nevenfuncties op dit moment zijn onder meer voorzitter van de Orde voor organisatieadviseurs (Ooa), lid van de adviesraad van de Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en voorzitter van de raad van advies van eBridges, een universitair onderzoeksinstituut op het gebied van gedrag en risico’s bij complexe ICT-projecten.

Voorheen was hij als kerndocent strategic management verbonden aan de Hertie School of Governance in Berlijn en als bijzonder hoogleraar publiek-private samenwerking aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Hij werkte verder onder meer bij Berenschot als directeur business development en aan de Technische Universiteit Delft als zakelijk directeur van een interfacultair onderzoeksinstituut van de infrastructuurgebonden sectoren.

Ook was hij in het verleden lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer (AR), voorzitter van de Vereniging voor bestuurskunde (VB), voorzitter van de raad van toezicht van Rijnstate, een topklinisch ziekenhuis in Arnhem en voorzitter van de raad van commissarissen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Meer informatie over Mark van Twist is te vinden via zijn pagina op LinkedIn

Publicatie portfolio

Het verbinden van botsende institutionele logica's

een typologie van strategieën

De netwerkende, responsieve en coproducerende overheid zijn belangrijke en veelgebruikte buzz words in zowel de wetenschap als de beleidspraktijk. Blijft dit enkel een papieren werkelijkheid of is er ook ruimte voor het daadwerkelijke walk the talk? Met andere woorden, zien we de handelingslogica van netwerkend werken in de praktijk ook terug, en hoe verhoudt deze zich tot de andere bestaande en

Thema's
Strategie en toekomst

Omgaan met onbegrepen gedrag

Dilemma's in de samenwerking en informatie-uitwisseling rondom personen met verward gedrag

Naar aanleiding van het zogenaamde 'kruisboogincident' in Almelo heeft de NSOB onderzoek gedaan naar de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen instanties die betrokken waren bij dit incident. In dit rapport wordt verslag gedaan van ons onderzoek.

Thema's
Sturen in netwerken

Governance voor transities

Naar coping strategieën voor de omgang met governance dilemma’s bij de transitie naar een circulaire economie

In veel transities is sprake van een samenwerking tussen marktpartijen en overheidsorganisaties. Wanneer we kijken naar de transitie naar een circulaire economie zien we dit ook: hierin heeft de overheid een aandeel, maar vertrouwt ook vooral op bedrijven en ondernemers om stappen te zetten. Om deze samenwerking vorm te geven, wordt door de overheid een governance vormgegeven. Wij zien governance

Thema's
Sturen in netwerken

Overleg in Beweging

30 jaar overleg tussen overheid en samenleving in de fysieke leefomgeving

Hoewel pas sinds 2018 wordt gesproken over het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), moeten we voor de oprichting van wettelijk vastgesteld overleg tussen overheid en samenleving terug naar 1992. Binnen het OFL komen de verschillende perspectieven op wat ‘goed’ overleg is samen, inclusief mogelijke spanningen die bestaan tussen de verschillende perspectieven. Het zijn spanningen die in de

Verantwoorden over vertrouwenswerk - een kwestie van tellen én vertellen

Een kwestie van tellen én vertellen

Goed vertrouwenswerk binnen een organisatie vergt meer dan het instellen en faciliteren van vertrouwenspersonen. Een veilige werkomgeving komt tot stand doordat de principes en paradoxen van vertrouwenswerk verankerd raken in de waarden en de cultuur van de organisatie. Dit kan worden aangemoedigd als vertrouwenswerk wordt geteld en hierover wordt verteld op een manier die rekenschap geeft over

Thema's
Politiek en bestuur