prof.dr.
M.J.W.
Mark
van
Twist
decaan / bestuurder
Mark van Twist

Prof.dr. M. (Mark) J.W. van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van de post-master opleiding Internal Auditing & Advisory (IAA) aan de Erasmus School of Accounting & Assurance.

Nevenfuncties op dit moment zijn onder meer voorzitter van de Orde voor organisatieadviseurs (Ooa), lid van de adviesraad van de Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en voorzitter van de raad van advies van eBridges, een universitair onderzoeksinstituut op het gebied van gedrag en risico’s bij complexe ICT-projecten.

Voorheen was hij als kerndocent strategic management verbonden aan de Hertie School of Governance in Berlijn en als bijzonder hoogleraar publiek-private samenwerking aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Hij werkte verder onder meer bij Berenschot als directeur business development en aan de Technische Universiteit Delft als zakelijk directeur van een interfacultair onderzoeksinstituut van de infrastructuurgebonden sectoren.

Ook was hij in het verleden lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer (AR), voorzitter van de Vereniging voor bestuurskunde (VB), voorzitter van de raad van toezicht van Rijnstate, een topklinisch ziekenhuis in Arnhem en voorzitter van de raad van commissarissen van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D).

Meer informatie over Mark van Twist is te vinden via zijn pagina op LinkedIn

Publicatie portfolio

Overleg in Beweging

30 jaar overleg tussen overheid en samenleving in de fysieke leefomgeving

Hoewel pas sinds 2018 wordt gesproken over het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), moeten we voor de oprichting van wettelijk vastgesteld overleg tussen overheid en samenleving terug naar 1992. Binnen het OFL komen de verschillende perspectieven op wat ‘goed’ overleg is samen, inclusief mogelijke spanningen die bestaan tussen de verschillende perspectieven. Het zijn spanningen die in de

Verantwoorden over vertrouwenswerk - een kwestie van tellen én vertellen

Een kwestie van tellen én vertellen

Goed vertrouwenswerk binnen een organisatie vergt meer dan het instellen en faciliteren van vertrouwenspersonen. Een veilige werkomgeving komt tot stand doordat de principes en paradoxen van vertrouwenswerk verankerd raken in de waarden en de cultuur van de organisatie. Dit kan worden aangemoedigd als vertrouwenswerk wordt geteld en hierover wordt verteld op een manier die rekenschap geeft over

Thema's
Politiek en bestuur

Maatwerk als standaard

Over dilemma's en dynamieken bij het streven naar 'maatwerk' in de uitvoeringspraktijk

Maatwerk is een buzzword geworden. Overal in het openbaar bestuur lijken organisaties bezig invulling te geven aan maatwerk in hun publieke dienstverlening. Maar zo divers als de publieke sector is, zo divers is ook deze invulling van maatwerk in de uitvoeringspraktijk. In dit essay onderzoeken we maatwerk vanuit het perspectief van uitvoeringsorganisaties, vanuit de vraag: Wat zijn de

Het einde voorbij: werken in een wijkend perspectief

Een reflectie op het handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede golf van de coronacrisis

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzochten we de manier waarop het ministerie van VWS de aanpak van de tweede fase van de coronacrisis (augustus 2020 – juli 2021) organiseerde. We beschrijven hoe het ministerie te werk ging tijdens deze intense en op allerlei manieren uitzonderlijke periode.

Thema's
Politiek en bestuur