Privacy statement

Privacy

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat de NSOB zorgvuldig om met deze informatie. De NSOB houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De NSOB heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt de NSOB uit welke gegevens de NSOB van u nodig heeft en waarvoor de NSOB ze gebruikt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De stichting NSOB is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De stichting is gevestigd te Lange Voorhout 17, 2514EB ‘s-Gravenhage en ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41159252.

Opslag van uw gegevens

De NSOB slaat de persoonsgegevens die de NSOB van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die de NSOB ontvangt  tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met de NSOB opneemt. Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

De NSOB gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Inrichting en uitvoering van de door u gekozen opleiding.
 • Adviseren over een te volgen opleiding.
 • Verbetering dienstverlening, o.a. door het uitvoeren van analyses.
 • Verbetering van onze website en applicaties;
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van één van de volgende wettelijke gronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst of het op uw verzoek treffen van maatregelen ter voorbereiding op een overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting.
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van gegevens met derden

 • De NSOB kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is De NSOB wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt de NSOB tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt de NSOB samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat de NSOB door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. De NSOB deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt de NSOB alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Viadesk via ‘Mijn NSOB’ en uw gegevens

Viadesk is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen Viadesk contact leggen met de leer- en projectmanagers, medestudenten en de NSOB. De NSOB legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

De NSOB beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. De NSOB bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan de NSOB uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal de NSOB de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als u bij de NSOB studeert, kunt u op uw Viadesk pagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen.

Daarnaast kunt u de NSOB vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat de NSOB uw gegevens beperkt gebruikt.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op via 070-3024910. De NSOB reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert de NSOB eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer de NSOB volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal de NSOB u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment de NSOB uw gegevens wel kan verwijderen. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen dient u zich te legitimeren. Dit kan door middel van het opsturen van een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij verzoeken u om het op de kopie vermelde BSN en uw pasfoto onherkenbaar te maken.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen via info@nsob.nl

Indien u er met NSOB niet uitkomt, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wijzigingen Privacyverklaring

De NSOB kan deze Privacyverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe de NSOB met uw gegevens omgaat, raden we u aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen. De NSOB heeft deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd op 21 augustus 2018.