Post-NPM perspectieven

Voorkant essay Post-NPM perspectieven - Achtergrondnotitie bij discussiepaper Kijk op Kaders
Achtergrondnotitie bij discussiepaper Kijk op Kaders
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Marije Huiting
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Is het stelsel van kaderstelling nog passend en ondersteunend voor de ontwikkeling van de overheid, bijvoorbeeld als de ambitie is om beleid en uitvoering weer meer bij elkaar te brengen of de wens bestaat om de focus nadrukkelijker te leggen op het realiseren van maatschappelijke waarde? Dat is een belangrijke vraag in de brede evaluatie kaderstelling organisaties op afstand en het vertrekpunt voor een literatuuronderzoek naar perspectieven op kaderstelling voorbij New Public Management (NPM). Ten behoeve van de gedachtevorming over bovenstaande vraag is actuele internationale bestuurskundige literatuur in kaart gebracht, omdat die kan helpen zicht te krijgen in actuele visies op het functioneren van organisaties op afstand, juist ook in relatie tot kaderstelling. In de achtergrondnotitie wordt deze literatuur uitvoerig besproken, in het discussiepaper wordt vervolgens geschetst welke algemene kwesties naar voren komen in de bestudeerde literatuur en welke dilemma’s en discussiepunten daaruit volgen ten aanzien van de toekomstige vormgeving van de kaderstelling.  

Het discussiepaper is hier te lezen. 

Gerelateerde publicaties

Vorm geven aan verschil

In dit essay beargumenteren de auteurs dat het bij de aard van lokale politiek in Nederland past om na een periode van dualisme meer ruimte te krijgen en te bieden voor pluralisme in keuzes voor inrichting en werkwijzen. Van monisme en dualisme naar pluralisme in de lokale politiek.

Thema's
Politiek en bestuur

Eigenaarschap in het passend onderwijs

In dit essay reflecteren we op de vraag hoe eigenaarschap in het passend onderwijs versterkt kan worden, door het passend onderwijs te bezien vanuit het perspectief van een ‘common’: een collectieve voorziening die voor iedereen (binnen de doelgroep) toegankelijk is, maar waarbij tegelijkertijd sprake is van rivaliserend gebruik. Door passend onderwijs te zien als een gezamenlijke, te delen

Trends in organiseren: een signalement van overheidsorganisaties van de toekomst

Op basis van een literatuurstudie is in dit essay gekeken wat internationaal genoemde trends en ontwikkelingen zijn die het organiseren van overheidsorganisaties de komende periode zullen beïnvloeden (en dat deels al doen). In het essay wordt een zestal thema’s besproken: adaptief bestuur, digitale overheid, operationele excellentie, 21st century skills, opgavegericht werken en autocratisering.

Thema's
Strategie en toekomst

Kijk op kaders

Perspectieven op kaderstelling voorbij NPM

Is het stelsel van kaderstelling nog passend en ondersteunend voor de ontwikkeling van de overheid, bijvoorbeeld als de ambitie is om beleid en uitvoering weer meer bij elkaar te brengen of de wens bestaat om de focus nadrukkelijker te leggen op het realiseren van maatschappelijke waarde? Dat is een belangrijke vraag in de brede evaluatie kaderstelling organisaties op afstand en het vertrekpunt

Thema's
Politiek en bestuur

Experimenteren en Opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Dit essay gaat over de dynamiek van experimenteren en opschalen, in de context van maatschappelijke vraagstukken. Het essay geeft inzicht in de keuzes die voorliggen als het gaat om experimenteren en opschalen en hoe experimenteren en opschalen zich tot elkaar verhouden. Er worden concepten, opties en zoekrichtingen beschreven die ontwerpers kunnen helpen om deze keuzes te maken en om strategisch

Thema's
Strategie en toekomst