Meer waarde(n) van screenen

Titel essay
Beoordelen van betrouwbaarheid als vak
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Jorgen Schram
Monique Brok
Martin Schulz
Paul Frissen
Thema's
Politiek en bestuur
Toezicht en naleving

Is screenen een vak? En zo ja, wat maakt het dan precies tot een vak? En als het een vak is, wat betekent dit dan voor de verdere ontwikkeling van screenen? Deze vragen vormen de start van een zoektocht naar de vakmatigheid van screenen in opdracht van Justis, de screeningsautoriteit van Justitie en Veiligheid, waarvan we de resultaten in dit essay hebben opgetekend.

Het beschouwen van screenen als vak, biedt al enige tijd een basis om binnen Justis doorlopend met de professionalisering van dat vak aan de slag te zijn, ook in relatie met de veranderingen in de wereld om hen heen. We starten onze verkenning op basis van literatuur uit de beroepensociologie met wat een vak eigenlijk is, welke aspecten een rol spelen en hoe bepaald kan worden of iets als een vak is aan te merken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van Justis geven we hier verder inkleuring aan.

Justis is echter niet de enige organisatie die screent. Zo zijn er ook andere organisaties die screenen of het net anders noemen maar waar de werkzaamheden veel gemeen hebben. In dit essay trekken we daarom de kwestie breder en vergelijken we het screenen bij Justis met de screeningspraktijken van Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichten- en Veiligheidsdienst (MIVD), de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de ING bank en Hoffmann Bedrijfsrecherche op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Dit essay is in dat kader niet het einde van de zoektocht maar vormt een start om verder te gaan in het denken over de vakmatigheid van screenen en kan daarmee breder debat helpen entameren dat ook andere organisaties betreft.

Gerelateerde publicaties

Van voortgang boeken naar bestemming kiezen 

Strategisch kiezen om de decentralisaties te realiseren

De decentralisatie van de jeugdzorg is voor gemeenten een omvangrijke en complexe opgave. De vraag die nu opkomt is of en hoe de deadline van 1 januari 2015 nog kan worden behaald? Over die vraag gaat dit essay.

Thema's
Strategie en toekomst

(N)iets doen is hard werken

Investeren in netwerken

De NSOB heeft in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzoek gedaan naar overheidsparticipatie. In lokale netwerken waar de overheid aan anderen ruimte laat en van hen verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen, ligt de uitdaging niet zozeer in het opstarten of uitlokken van initiatief, maar in het vermogen om even niets te doen.

Thema's
Sturen in netwerken

Permanentie van tijdelijkheid

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen

Nederlandse steden en regio’s investeren fors in het organiseren en ‘binnenhalen’ van tal van grote en kleine evenementen. Dit essay reflecteert vanuit een bestuurskundige invalshoek op de betekenis van evenementen en adresseert de dilemma’s rond het benutten van evenementen als interventies in dynamiek, in plaats van als eenmalige hoogtepunten in de tijd.

Thema's
Strategie en toekomst

Vormgeven aan verantwoording

Publieke verantwoording in de Jeugdhulp: een handboek voor praktisch houvast

Met de decentralisaties in de jeugdhulp per 1 januari 2015 werken steeds meer gemeenten samen met andere partijen. Deze andere manier van werken zorgt ook voor een steeds groter wordend ‘grijs gebied’ waarin niet duidelijk is wie, wanneer en waarover verantwoordelijk is en verantwoording moet afleggen. Dit handboek laat zien wat alternatieve vormen van verantwoording zijn en welke verschillende

Thema's
Toezicht en naleving

Speltechnieken in beleid

Verkenning van gamification in de woningmarkt

De toepassing van speltechnieken in een niet-gesimuleerde context - gamificiation - kan in potentie een meerwaarde vormen voor het sturingsrepertoire van de overheid. Er zijn steeds meer voorbeelden bekend van toepassingen van gamification in de publieke sector, waarbij spelelementen worden ingezet om iets leuker of gemakkelijker te maken en ander gedrag te stimuleren. Maar op welke wijze kan dit

Thema's
Strategie en toekomst