Vormgeven aan verantwoording

Publieke verantwoording in de Jeugdhulp: een handboek voor praktisch houvast
Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Jorgen Schram
Martijn van der Steen
Mark van Twist
Tom van Yperen
Thema's
Toezicht en naleving

Met de decentralisaties in de jeugdhulp per 1 januari 2015 werken steeds meer gemeenten samen met andere partijen. Enerzijds omdat zij het niet langer alleen kunnen, anderzijds omdat zij ook de voordelen zien van netwerkend werken. Het is een nieuwe, andere, maar ook effectieve manier voor gemeenten om beleidsdoelstellingen te realiseren. Waarbij soms de gemeente zelf het initiatief neemt tot samenwerking, soms het initiatief van andere partijen komt en de gemeente aanhaakt. Soms gaat het om ‘slechts’ het laten van ruimte aan andere partijen. Dit zorgt voor nieuwe dynamieken in de gemeentelijke praktijk en in het domein van de Jeugdhulp. Deze andere manier van werken zorgt ook voor een steeds groter wordend ‘grijs gebied’ waarin niet duidelijk is wie, wanneer en waarover verantwoordelijk is en verantwoording moet afleggen.

Veel van de huidige verantwoordingsarrangementen die in de gemeentelijke context worden gebruikt bij het evalueren van (zorg)beleid zijn ingesteld op de systematiek van de rechtmatige overheid (legitimiteit en rechtmatigheid) en de presterende overheid (effectiviteit en efficiëntie). Deze manier van verantwoording botst met de manier waarop in de praktijk door de gemeente met andere partijen in een netwerk wordt samengewerkt. De vraag is hoe gemeenten goed verantwoording kunnen afleggen, op een manier die recht doet aan de kern van de democratie en de beginselen van goed bestuur, maar die óók past bij de nieuwe ontstane praktijk.

Dit handboek laat zien wat alternatieve vormen van verantwoording zijn en welke verschillende vormen van evalueren, oordelen én leren betrokkenen bij de decentralisaties van de jeugdhulp kunnen benutten. Het handboek biedt zo een leidraad om publieke verantwoording passend vorm te geven.

Gerelateerde publicaties

Van voortgang boeken naar bestemming kiezen 

Strategisch kiezen om de decentralisaties te realiseren

De decentralisatie van de jeugdzorg is voor gemeenten een omvangrijke en complexe opgave. De vraag die nu opkomt is of en hoe de deadline van 1 januari 2015 nog kan worden behaald? Over die vraag gaat dit essay.

Thema's
Strategie en toekomst

(N)iets doen is hard werken

Investeren in netwerken

De NSOB heeft in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzoek gedaan naar overheidsparticipatie. In lokale netwerken waar de overheid aan anderen ruimte laat en van hen verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen, ligt de uitdaging niet zozeer in het opstarten of uitlokken van initiatief, maar in het vermogen om even niets te doen.

Thema's
Sturen in netwerken

Permanentie van tijdelijkheid

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen

Nederlandse steden en regio’s investeren fors in het organiseren en ‘binnenhalen’ van tal van grote en kleine evenementen. Dit essay reflecteert vanuit een bestuurskundige invalshoek op de betekenis van evenementen en adresseert de dilemma’s rond het benutten van evenementen als interventies in dynamiek, in plaats van als eenmalige hoogtepunten in de tijd.

Thema's
Strategie en toekomst

Speltechnieken in beleid

Verkenning van gamification in de woningmarkt

De toepassing van speltechnieken in een niet-gesimuleerde context - gamificiation - kan in potentie een meerwaarde vormen voor het sturingsrepertoire van de overheid. Er zijn steeds meer voorbeelden bekend van toepassingen van gamification in de publieke sector, waarbij spelelementen worden ingezet om iets leuker of gemakkelijker te maken en ander gedrag te stimuleren. Maar op welke wijze kan dit

Thema's
Strategie en toekomst

Kansrijk maar kwetsbaar

Burgeraudits als nieuwe vorm van burgerparticipatie

Burgeraudits passen in de bredere maatschappelijke ontwikkeling dat burgers op steeds meer terreinen direct of indirect inbreng krijgen (of eisen) op het gebied van controle en evaluatie, zoals burgervisitatiecommissies, burgerrekenkamers en burgerjournalistiek. Dit essay gaat over burgers die een rol vervullen op het gebied van controle en evaluatie. Zij zijn voor gemeenten een vorm van

Thema's
Toezicht en naleving