Sport in beweging

NSOB - 2023 - Sport in beweging
Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Wiljan Hendrikx, Georgina Kuipers, Martijn van der Steen, Rachel-Roxelane Speelman, Anika Scholten
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Sturing in de sport door de overheid vindt van oudsher vooral indirect plaats met geld en via het uitspreken van ambities, waarbij de bal nadrukkelijk ligt bij maatschappelijke partijen om concrete invulling te geven aan ambities. Sport is zodoende primair van de samenleving. Toch ontbreekt het volgens sommigen hierdoor aan een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Om dat tegen te gaan en te komen tot een ambitieus en krachtig sportbeleid, heeft de Tweede Kamer vorig jaar een motie aangenomen die de minister (nogmaals) vraagt om te komen tot wetgeving. De discussie spitst zich met name toe op een drietal thema’s waarop de Kamer verbetering wenst te bewerkstelligen via wetgeving in de sport: kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid.

De keuze voor het wetgevingsinstrument impliceert echter een behoorlijke paradigmawijziging, weg van maatschappelijke partijen en richting een grotere rol/verantwoordelijkheid voor de overheid zelf – een proces van verstatelijking. Niet voor niets gaan er óók stemmen op, onder andere in het veld zelf, die stellen dat de uitdagingen rondom sport en bewegen weliswaar reëel zijn, maar dat wetgeving daartoe niet het geëigende instrument is. Bijvoorbeeld omdat het als instrument niet effectief is om de bedoelde ambities te realiseren, of omdat de gronden voor via wetgeving reguleren en deels collectiviseren van een maatschappelijke activiteit niet vanzelfsprekend gehaald worden, of omdat sport als juridische categorie onvoldoende scherp af te bakenen is. Opvallend genoeg zijn deze en andere argumenten bepaald niet nieuw in het debat over wetgeving in het sportdomein, maar ze zijn zondermeer nog steeds bijzonder actueel.

In het essay Sport in beweging; Over de consequenties van sturen via wetgeving in de sport gaan de auteurs via vier bestuurskundige ‘modellen’, die ieder meer inzicht kunnen verstrekken in de wijze waarop de overheid stuurt, op zoek naar wat wetgeving in het sportdomein zou kunnen betekenen, en specifiek voor de relatie tussen overheid, burger en sport. De (onvermijdelijke) conclusie luidt dat voorzichtig dient te worden omgegaan met het in het leven roepen van nieuwe wet- en regelgeving. Want, zo stellen de auteurs, “invoering van wetgeving is als met de sport zelf: een scheidsrechter moet de geest van de wedstrijd aanvoelen, het spel reguleren, maar zonder daarbij zelf de centrale figuur te worden en het spel dood te fluiten. Uiteindelijk draait het immers om de sport, niet om de regels.”

Gerelateerde publicaties

Opgavegericht tegenwerken

Over het meetbaar en merkbaar maken van werken aan de opgave

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Marije Huiting, Wiljan Hendrikx, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken
Inclusief podcast
Inclusief podcast

Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Henk den Uijl, Wiljan Hendrikx, Paul Frissen, Marije Huiting
Inclusief podcast
Inclusief podcast

Feitenreconstructie aanpak coronacrisis door VWS

Een feitelijke tijdlijn naar de aanpak van de eerste golf van de coronacrisis door VWS

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Wiljan Hendrikx, Petra Ophoff, Jorren Scherpenisse, Myrthe van Delden, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Ilsa de Jong
Thema's
Politiek en bestuur

Leven in de Curve

Een reflectie op het handelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de eerste golf van de coronacrisis

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Petra Ophoff, Wiljan Hendrikx, Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Myrthe van Delden, Mark van Twist, Ilsa de Jong
Thema's
Politiek en bestuur

Het einde voorbij: werken in een wijkend perspectief

Een reflectie op het handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede golf van de coronacrisis

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Sebastian Wijnands, Petra Ophoff, Myrthe van Delden, Wiljan Hendrikx, Laura Schröer, Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Politiek en bestuur